Δημοτική Ενότητα Θερίσου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Θερίσου

Ενσωμ.100,00%
(10 / 10)
Εγγεγρ.5.626
Ψήφισαν4.041
Έγκυρα3.893
Α/Λ3,66%
Αποχή28,17%
ΟΧΙ 79,40%
ΝΑΙ 20,60%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ